Kumbaya, my lord, Kumbaya!

Vassula Ryden - definitiva

11. 3. 2010 16:41
Rubrika: Konfesní úvahy | Štítky: Vassula , ryden , Vassula Ryden

Už to tady dlouho nebylo, skoro jsem se těšil a radoval z toho, že se to neobjeví, že lidé pochopili, ale ono je to jako podomovní obchodník - vykopneš ho dveřma, vleze oknem, takže až se mi někdo bude divit, že reaguji agresivně, pak říká ANO, jsem agresivní, kdykoliv někdo cituje (mám za to, že jsem evangelíka ještě nepřistihnul) a šíří poselství od Vassuly Ryden. Pokud vynechám její podivnosti, dovolím si odvolat se na vyjádření kongregace pro nauky víry s kódovým označením AAS 88 (1996) 956-957, které ohledně téhle podivné osoby dal své stanovisko již 6.října 1995! Otištěno ve Vatikánském týdeníku L´Osservatore Romano. Pokusím se postupně dodat překlad, zatím okopíruji anglický text, který budu postupně nahrazovat. Ještě jednou Vás prosím - neblbněte!

Vyjádření k Vassule Ryden (6. řína 1995)

Kongregace pro nauky víry

Mnoho biskupů, kněží a světských lidí hledalo autoritativní vyjádření od této kongregace na činnost paní Vassuly Ryden, Řecká pravoslavná bydlící ve Švýcarsku, jež slovem i písmem šíří v katolických kruzích po celém světě zprávy označované jako nebeské zjevení.

Klidným a důkladným zkoumáním celé otázky, které vykonala tato kongregace s cílem "vyzkoušet duchy, jsou-li z Boha" (srov. 1J 4,1) bylo zjištěno, že mimo kladných aspektů - množství elementárních prvků, které musí být považovány za špatné ve světle katolické nauky.

Kromě podezřelého původu vzniku těchto domnělých zjevení, je nutné zdůraznit několik dogmatických omylů, které obsahují.

Mezi dalšími věcmi, je v řeči osob Svaté trojice použita nejednoznačná řeč, jsou zmatené specifická jména a funkce Božích osob. Tato domnělá zjevení předvídají že již brzy Církvi ovládne antikrist. V millenaristickém stylu je předpovězeno, že Bůh učiní poslední slavný zásah, který se projeví na zemi, dokonce před definitivním příchodem Ježíše Krista, jako období míru a celosvětové prosperity.Kromě toho, je předpovězen bezprostřední příchod Církve, která bude pan-křesťanským společenstvím, v rozporu s katolickým dogmatem.

Fakt, že výše zmíněné chyby nevyskytují v Rydeniných pozdějších rukopisech je znamením, že takzvaná "nebeská poselství" jsou pouze výsledkem vlastního rozjímání.

Nadto, běžným přijímáním svátostí katolické církve, ačkoliv je řecká pravoslavná, paní Ryden působí značné překvapení v různých kruzích katolické církve. Zdá se, že se povyšuje nad církevní jurisdikci a všechny kanonické normy a výsledkem je vytváření ekumenického zmatku, jenž irituje mnoho autorit, ministrů a pravověrných její vlastní církve, stejně jako se tímto v konečném důsledku staví mimo církevní kázeň.

Vzhledem k negativním vlivům činnosti Vassuly Ryden, i přes některé vlivy pozitivní, tato kongregace požaduje zásah biskupů, aby jejich věřící mohli být vhodně informováni a že nemá být poskytnuta žádná příležitost v jejich diecézií, pro šíření jejích myšlenek. Závěrem, kongreace  vyzývá všechny věřící nepokládat spisy a řvýroky paní Vassuly Ryden za nadpřirozené and zachovávat si tak čistotu jejich víry, kterou Bůh svěřil Církvi.

Vatikán, 6.řína 1995

(za případné chyby se omlouvám, korekce vítám)

PS: Proběhla komunikace mezi Vassulou Ryden a Kongregací pro nauky víry, pro vysvětlení námitek z notifikace, která je na přání papeže otiskována společně s knihou Vassuly Ryden. Bylo by nefér Vám ji tajit, takže následujte link. Co to znamená nechávám na každém, podle mě je to jinak řečeno, že s tím co ona říká máme zacházet opatrně a nic to nemění na faktu, že to NENÍ prohlášeno za pravověrné.

PPS: A protože ani potom si lidé nebyli jistí, jak to vlastně s Vassulou Ryden je, vznikl ještě jeden dopis:

Překlad je následující:

Ctihodný pane předsedo!

Kongregace pro nauku víry (dále jen „Kongregace“) je stále žádána o vyjádření ke spisům a činnosti paní Vassuly Ryden, především o závaznost „notifikace“ z 6. října 1995 a kritérií, podle nichž místní církve mají upravit šíření spisů paní Vassuly Ryden.

K tomuto Kongregace dodává tato vysvětlení:

1) Notifikace z roku 1995 zůstává ve svém učitelském posouzení ohledně zkoumaných spisů platná (srov. Příloha 1).
2) Po dialogu s Kongregací nicméně poskytla paní Vassula Ryden vysvětlení k několika problematickým bodům, které se v jejich spisech objevily, jakož i k povaze svých poselství, jež podle ní nejsou božskými zjeveními, ale spíše jen jejími osobními meditacemi (srov. Příloha 2: dopis z 4. dubna 2002, zveřejněný v „True Life in God“, sv. 10). Po těchto vysvětleních platí jako pravidlo, že je potřeba zvažovat tuto záležitost obezřetně případ od případu. Přitom je potřeba brát ohled na to, jaké konkrétní možnosti mají věřící k tomu, aby si její spisy přečetli v kontextu těchto vysvětlení.
3) Konečně upozorňujeme na to, že účast katolíků na modlitebních skupinách organizovaných paní Vassulou Ryden není vhodná. Z ohledem na ekumenická setkání se mají věřící držet předpisů Ekumenického direktáře, Kodexu kanonického práva (kán. 215; 223 § 2 a 383 § 3) a místních ordinářů.

Dávám Vám to na vědomí a zůstávám s pozdravem a žehnám Vám

v Pánu
kard. William Levada

 

Vyjádření ČBK (ACEB 09/2001) z září 2001 k této problematice je následující:  

Podle sdělení Kongregace pro nauku víry z 6. října 1995 vyvolává paní Vassula Rydenová problémy jak v pravoslavné, takřímskokatolické církvi. Zmíněná paní nerespektuje normy vztahující se na ekumenickou spolupráci. Údajná nebeská poselství, jak konstatuje tento dokument, jsou plodem čistě soukromé meditace. I přes některá pozitivní hlediska dopad této činnosti je negativní. Kongregace zavazuje biskupy, aby informovali věřící a nedávali žádný prostor ve svých diecézích k šíření jejích myšlenek. Věřící vyzývá, aby spisy i projevy paní Vassuly Rydenové nepovažovali za nadpřirozené a uchovali si čistotu víry, kterou Pán svěřil Církvi.

Mons. Dominik Duka OP biskup královéhradecký, místopředseda ČBK předseda komise ČBK pro nauku víry

Česká biskupská konference

 

Uplynul nějaký ten čas a k paní Ryden se vyjádřila i pravoslavná církev, konkrétně Patriarcha z Konstantinopole, pod kterou paní Ryden spadá, oficiální text je k nalezení na tomto odkazu a překlad (za který tímto Vladimírovi děkuji) je následující:

Pravoslavná církev, následujíc zářný příklad a učení svatých Apoštolů, učení Otců církve, kteří je následovali a božsky inspirovaná rozhodnutí Ekumenických sněmů, stráží jako perlu veliké ceny víru v Jednu, Svatou, Katolickou a Apoštolskou Církev, jejíž plnost křesťané zakoušejí skrze učast na svátostech a celém duchovním životě tohoto církevního těla božského původu.

Proto je každé hnutí a způsobené napětí, osobní nebo kolektivní, které pohrdá, nebo koliduje s dogmaty pravoslavné křesťanské víry a životem v Kristu uvnitř Církve, jako jediné cestě ke spasení našich duší, a o to více samozvaná „pravděpodobně charismatická“ osoba, vždycky zavrhována jako nepřijatelná novota.

V tomto duchu a za účelem ochrany naší zbožné pravoslavné plnosti před nebezpečím duchovního zmatku těch, kteří nejsou schopni dobře rozeznat záležitosti související s nebezpečím bludu, odsuzujeme jménem Matky Církve Vasiliku Paraskevu Pentaki – Ryden, známější jako Vassulu, a její organizaci, založenou pod jménem „Opravdový Život v Bohu“, která unáhleně a neuváženě rozhlašuje učení, založené na předpokládaném „přímém rozhovoru mezi ní a Zakladatelem Církve Ježíšem Kristem, naším Pánem“, a které se svévolně odchyluje o Bohem daného učení Církve, a pohoršuje pravoslavné smýšlení (fronema) zbožných věřících.

Proto vyzýváme původce těchto nepřijatelných novot a jejich příznivce, kteří nadále zůstavají těmi, kdo nejsou připuštěni k církevnímu obecenství, aby se nejen nezapojovali do pastorační práce v místních svatých metropolích, ale aby ani nehlásali svá nová učení, aby se předešlo příslušným trestům podle svatých kánonů.

Nakonec vyjadřujeme hluboký zármutek Ekumenického Patriarchátu nad činy některých, naštěstí nemnoha, duchovních Pravoslavné církve, kteří se účastnili besed s výše uvedenou Vassulou a dali jí tak „potvrzení o Pravoslaví“.

V Patriarchátu, 16. března 2011
Předseda sekretariátu Svatého a posvátného synodu

Sdílet

Komentáře

Dann Omlouvám se vám tedy, jestli jsem se vás dotkl nebo vám slovem ublížil. Odpusťme mi. Doufám, že my oba víme z Písma, že pravá cesta je Ježíš. Tedy, jestli kráčíme s Ježíšem a kráčíme-li za Ježíšem s upřímnou láskou, pevně věřím, že jsme tu pravou cestu našli. Pokoj Vám, ať Vám Bůh žehná.

Vojtěch Hýbl (VVRH) Ano, to je dobrý závěr. K tomu jsem Vás chtěl dovézt.

Pokud Vás obohacuje svědectví Vassuly, jen upozorňuji, že z hlediska církve to není bezpečná cesta, ale je-li to v dobrém, je to dobře. Jistou spiritualitu člověk potřebuje, aby měl prostředky, jak dojít k cíli.

Psal jsem to také proto, aby se zbytečně nemnožily komentáře, které mě pořád upozorňují, že se něco nového děje a přitom to není nic nového, když si je všechny přečtete. V podstatě ty, kteří Vassulu nepotřebují, utvrdíte v nepotřebnosti a ty, kteří jsou nadšeni, nenadchnete tím více.

Nebojte se, neublížil jste, jen jsme si bratrsky povídali a o to také jde, abychom se posouvali dále.

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio