Kumbaya, my lord, Kumbaya!

Co je to svátost? - evangelický pohled

3. 1. 2012 23:39
Rubrika: Konfesní úvahy

Bratrské vyznání XI/1:
O svátostech věříme, že jsou zevnitřní, živelná, viditelná, slovem Božím posvěcená a vysvědčená znamení, jimiž se neviditelná milost a pravda věcí těch, jichž jména nesou, vyznamenává i posvátně dává. Kterýchž žádný z lidí neustanovil, aniž muž, ale sám Pán a Bůh Kristus Ježíš, jemuž Otec vše v ruce dal (J13,3 Mt 11,27 a Mt 28,18)

Augsburské vyznání XIII/1
Svátosti jsou zařízeny nejne aby byly známkami církevní příslušnosti mezi lidmi, podle nichž by bylo možno poznati křesťany navenek, ale spíše jsou ustanoveny, aby byly znamením a svědectvím vůle Boží vůči nám, ke vzbuzení a utvrzení víry v těch, kteří jich užívají

České vyznání XIII
1. Svátosti jsou zřetedlná vyznamenání neviditelné Boží milosti. Věci živelné z nařízení Boží milosti. Věci živelné z nařízení Božího jsou vskutku věcmi nebeskými neviditelnými. Svátosti ujišťují lidi v milosti Boží a v účasnosti Krista Pána. 2. Svátosti jsou ustanoveny nejen aby rozeznání činily mezi pravými křesťany a pohany, ale ale aby jistotou bylymilostivé vůle Boží k nám. 3. První užitek svátostí, že utvrzují víru o zaslíbeních Božích. 4. Druhý užitek svátostí, že k ostříhání smlouvy Boží lidi, a tak k práci dobré v tom posilují a probuzují, zvláště pak: a) k udatnému rytěřování proti nepřátelům, b) k činění Pánu Bohu všeliké pocty na něj příslušné i poslušenství jeho, c) k milování bližního svého.

2. helvétské vyznání XIX/I
Ke kázání svého Slova připojil Bůh hned od počátku ve své církvi svátosti neboli svátostná znamení. Tak totiž jasně svědčí veškeré Písmo svaté. Svátosti pak jsou tajemné znaky či svaté obřady nebo posvátné úkony, ustanovené samým Bohem, záležijící v jeho Slovu, ve znameních a ve věcech znamenaných, jimiž Bůh udržuje v paměti a vždy zase obnovuje v církvi svá nejvyšší dobrodiní, poskytnutá člověku, jimiž zpečeťuje svá zaslíbení, a co nám sám podává vnitřně, to představuje vnějšně a jakoby očím k pozorování předkládá a tak posiluje a rozhojňuje naši víru působením Ducha svatého v našich srdcích; konečně nás jimi odděluje ode všech jiných lidí a náboženství, a sobě jedinému nás posvěcuje a zavazuje a naznačuje, co od nás žádá.

Sdílet

Komentáře

Vojtěch Hýbl (VVRH) Na přípravě na katolické biřmování jsme se učili definici: Svátosti jsou viditelná znamení neviditelné Boží milosti. Máme 7 svátostí: Křest, biřmování, eucharistie, svátost smíření, svátost nemocných, manželství a kněžství.

JiKu Papo: No a? Já nerozumět.

staryvlk Vojtěch Hýbl (VVRH):
Dobré připomenutí.
JiKu:
já též nějak neporozumět co tím Papo mylslet.

Vojtěch Hýbl (VVRH) Blíží se týden modliteb za jednotu křesťanů a tomu ještě předchází mezi nekatolickými církvemi alianční týden modliteb. Možná je to připomínka toho, jak jsme na tom v jednotě se svátostmi.

Nutno napsat, že pokud by evangeličtí bratři chtěli přejít ke katolíkům, tak je-li to možné, mají platný alespoň křest a manželství. K ostatním svátostem se musí připravit. A kdyby nějaký katolík chtěl do nějaké evangelické církve, tak by na tom byl podobně. Možná by se však musel nechat znova pokřtít (u adventistů jisto jistě) a někde zase (myslím že u Husitů) by při přechodu mohl všechno a nebránili by mu ani v kněžství.

Papo Abych se přiznal, tak jsem to pro někoho hledal - co je to svátost podle evangelíků (ono je to těžké, když nemůžete otevřít katechismus, ale musíte hledat všude možně)..

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio